Obchodné podmienky

E-shop Prevádzkovateľ je firma:

IS Development s.r.o., Třída práce 42, 79201 Bruntál, CZ

DIČ: CZ02110636

zapísaná v obchodnom registri mesta Cádiz

Korespondenčná adresa a tiež adresa na vrátenie tovaru nájdete tu Formulár na vrátenie tovaru

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.xoffroad-slovensko.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (give him len „obchodné podmienky“) IS Development s.r.o., s korešpondenčnou adresou Třída práce 42, 79201 Bruntál, CZ, zapísané v obchodnom registri vedenom Magistrátom mesta Cadiz (give him len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (give him len „kupná zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.xoffroad-slovensko.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (dajte mu len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a zmluvné strany pri využívaní webových stránok predávajúceho umiestneného na adrese https://www.xoffroad-slovensko.sk (uveďte len „webovú stránku“) k ďalším súvisiacim právnym vzťahom.

1.3. Ustanovenie odchýlky od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. V prípade, keď kúpnu zmluvu uzavrie s predávajúcim podnikateľom v zmysle pár. 420 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“), sa na kúpnu zmluvu nepoužijú niektoré ustanovenia obchodných podmienok, ktoré sú takto označené priamo v texte obchodných podmienok, a ich neúplný zoznam týchto prípadov: čl. 4, čl. 6.2 – 6.10.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť či dopĺňať. Toto ustanovenie nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z kúpnych zmlúv uzavretých za doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Tovar vystavený prostredníctvom webového rozhrania obchodu nie je právne záväznou ponukou v zmysle pár. 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ide iba o výzvu Kupujúcim na zaslanie záväzného návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

2.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

2.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Kupujúci tak má okrem iného možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní. dát do objednávky a odstraňovať z elektronického nákupného košíka jednotlivé položky. Kupujúcemu sa zobrazí najmä všetok tovar uložený v nákupnom košíku, cena tohto tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého tovaru uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objednávaného tovaru; ceny tovaru sa zobrazujú jednak ako ceny bez DPH a zároveň ako ceny vrátane DPH.

2.6. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať tovar“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Odoslanie objednávky je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.7. Automatický systém predávajúceho bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Pokiaľ kupujúci zadal chybnú elektronickú adresu kupujúceho, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je predávajúci oprávnený objednávku stornovať.

2.8. Potvrdenie prijatia objednávky podľa čl. 2.7 nie je uzavretím kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až okamihom doručenia potvrdenia o odoslaní tovaru, ktorý predávajúci doručí na elektronickú adresu kupujúceho; súčasťou potvrdenia o odoslaní je aj plný text týchto obchodných podmienok platných ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy a formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy a vzorové poučenie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.

2.9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladaná výška nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky) alebo upresnenie či zmenu podmienok dodania tovaru alebo spôsobu úhrady oproti kúpnej zmluve.

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

2.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia, využívanom kupujúcim.

2.12. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim vedeným v EU.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávke (ďalej len „účet predávajúceho“);

– bezhotovostne online bankovým prevodom (ďalej len „účet predávajúceho“) platobnou bránou Stripe alebo PayPal;

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 1 dňa od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5. Predávajúci je oprávnený, okrem iného v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.9), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať a zľavu je možné uplatniť iba na nezľavnený tovar.

3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne v listinnej podobe spoločne s tovarom.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení pár. 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

4.1.1. pokiaľ bolo dodaným Tovarom popr. jeho neoddeliteľnou súčasťou zvuková alebo obrazová nahrávka popr. počítačový program alebo iné autorským právom chránené dielo a kupujúci porušil jeho pôvodný obal;

4.1.2. ak bol predmetom kúpy tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

4.1.3. ak bol dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

4.1.4. ak bol tovar dodaný v uzavretom obale, avšak Kupujúci ich z obalu vybral az hygienických dôvodov nie je možné tovar vrátiť.

4.1.5. ak bol tovar namontovaný alebo akokoľvek inak poškodený inštaláciou.

4.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 4.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní

4.2.1. od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom), alebo

4.2.2. od prevzatia poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom) v prípade, keď kupujúci objednal rôzny tovar v rámci jednej objednávky, avšak predávajúci mu ich dodal zvlášť v dvoch alebo viacerých dodávkach, alebo

4.2.3. od prevzatia poslednej položky alebo časti tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravcom) v prípade, keď je predávajúcim dodávaný po častiach tovaru pozostávajúci z niekoľkých položiek alebo častí.

4.3. Odporúčané spôsoby odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku 4 sú vypísané nižšie.

4.3.1 Vyplnením elektronického formulára, ktorý nájdete tu - vrátenie dielu. Vyplnením tohto formulára sa rapídne urýchli proces odstúpenia od kúpnej zmluvy a preto ho tiež odporúčame ako primárny spôsob.

4.3.2 Písomné odstúpenie, odoslané buď bežnou poštou na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@xoffroad.world; formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy v elektronickej podobe nájdete tu, je možné ho stiahnuť príp. vytlačiť a zaslať Predávajúcemu spôsobom uvedeným zhora v tomto článku. Predávajúci taktiež zasiela formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy v textovej podobe ako súčasť potvrdenia o odoslaní tovaru podľa čl. 2.8 obchodných podmienok.

4.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslal predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený (nesmie na ňom byť známky poškodenia spôsobené montážou a demontážou) a neopotrebovaný, so všetkým príslušenstvom as kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Pokiaľ tovar nebude vrátený v pôvodnom obale má Predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Kupujúci je povinný zaslať alebo osobne vrátiť tovar na adresu prevádzky uvedenú zhora v čl. 4.3.

4.5. Potom, čo kupujúci vráti tovar podľa čl. 4.4 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebované.

4.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu, a to

4.6.1. bezhotovostne na účet určený kupujúcim, inak na účet, z ktorého kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru, ktorý je vedený v Českej republike alebo na Slovensku.

4.7. Predávajúci však bez ohľadu na lehotu uvedenú v článku 4.6 nie je povinný zaslať peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci doručí tovar na adresu prevádzky uvedenú v čl. 4.3, príp. než mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.8. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak tento Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou.

4.9. Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom spôsobom, ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovar vrátane jeho funkčnosti. Avšak v prípade, že tovar predávajúci mu bude doručený poškodený, opotrebovaný (inak než spôsobom nutným na oboznámenie sa s tovarom) alebo čiastočne spotrebovaný tovar, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škodu týmto spôsobenú. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúcemu na vrátenie ceny tovaru. Za poškodenie tovaru nie je považované poškodenie pôvodného obalu, vzniknuté v dôsledku vybalenia tovaru.

4.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu doprava ZADARMO, a ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, je Kupujúci povinný uhradiť poplatky spojené s dopravou pri uzatvorení zmluvy.

4.12. Celý tento článok 4 sa neuplatňuje na kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá s podnikateľom v zmysle pár. 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len „podnikateľ“), hoci je v potvrdení o odoslaní podľa čl. 2.8 všetkým kupujúcim odoslaný formulár pre odstúpenie. Podnikatelia sú oprávnení odstúpiť iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy, ktoré sú uvedené v objednávke.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 14 € (slovy: čtrnáct euro) a popri tom je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist“), pričom všetci kupujúci zapísaní na blackliste sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť vopred bezhotovostne na účet predávajúceho.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. Kupujúci je taktiež povinný skontrolovať fyzicky všetok dodaný tovar, a ak nesie nejaké známky poškodenia, bezodkladne kontaktovať predávajúci. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Výška dopravného a ďalšie informácie o podmienkach dodania tovaru sú uvedené na týchto stránkach: https://www.xoffroad-slovensko.sk/shipping/.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi najmä ustanovením pár. 2099a nasl. občianskeho zákonníka. V prípade kupujúcich – spotrebiteľov sa použijú aj ustanovenia pár. 2158 a nasl. občianskeho zákonníka. Ustanovenia uvedené ďalej v tomto článku sa neuplatňujú na kupujúcich – podnikateľov.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uvádzal výslovne na webovom rozhraní obchodu (obvykle v popise tovaru) a ktoré je uvedené v kúpnej zmluve popr. v objednávke, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca tovaru opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

6.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci na webovom rozhraní obchodu (obvykle v popise tovaru) uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

6.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

6.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. V prípade repasovaného tovaru do 12 (dvanástich mesiacov).

6.5. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, avšak ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.6. Ak ide o takú vadu tovaru, ktorej výmena za nový tovar by bola vzhľadom na povahu vady neúmerná (najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), má kupujúci právo iba na bezplatné odstránenie vady, ktoré zaistí predávajúci a dohodne s kupujúcim.

6.7. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád či na výmenu súčasti tovaru (čl. 6.5) alebo na bezplatnú opravu tovaru (čl. 6.6), môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo keďže náprava by kupujúcemu spôsobila značné ťažkosti.

6.8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že má vadu (napr. ak to bolo výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise tovaru v kúpnej zmluve, príp. tiež na webovom rozhranie obchodu), alebo kupujúci vadu sám spôsobil.

6.9. Dojednania článkov 6.2 – 6.7 sa nepoužijú, záruka za akosť sa nevzťahuje a Predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

6.9.1. u Tovaru predávaného za nižšiu cenu na tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovaru dohodnutá,

6.9.2. v prípade opotrebovania Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním,

6.9.3. v prípade vady vzniknutej nevhodným používaním Tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu,

6.9.4. v prípade použitého Tovaru na vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,

6.9.5. za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru.

6.10. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vybavení, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na skladovné vo výške 20 Sk denne počnúc prvým dňom, kedy uplynula lehota na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

6.11. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ho predávajúci upovedomil o vybavení reklamácie, je kupujúci oprávnený nevyzdvihnutý tovar predať, na čo upozorní kupujúceho v rámci vyrozumenia o vybavení reklamácie, alebo neskôr. Na svojpomocný predaj sa užije pár. 2428 občianskeho zákonníka. Ak je reklamovaný tovar nepredajný alebo značne poškodený, je predávajúci oprávnený po márnom uplynutí lehoty 6 mesiacov tento tovar zničiť alebo vyhodiť.

6.12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

7.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia pár. článok 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

7.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámenie kupujúcemu.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 8.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúce vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

8.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Kupujúci má možnosť oznámiť predávajúcemu prípadné sťažnosti v písomnej forme, popr. elektronicky prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci si však vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosti tretích osôb, ktoré neuzavreli s predávajúcim kúpnu zmluvu.

11.3. Ak nie je kupujúci spokojný s vyriešením sťažnosti či reklamácie zo strany predávajúceho, popr. ak nechce vôbec komunikovať s predávajúcim, je oprávnený obrátiť so svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. So sťažnosťami na nakladanie s osobnými údajmi sa môže kupujúci obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov: http://www.uoou.cz

.

11.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.5. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.7. Kontaktné údaje predávajúceho nájdete tu

11.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2022

11.9. Pokiaľ je kupujúci zahraničný subjekt, použije sa na právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím služieb internetového obchodu slovenské právo. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru

Odkaz na platformu ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.