Obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy medzi Salistre Cadizfornia SL, Salvádor Gallardo 70, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Španielsko – ďalej len ako poskytovateľ - a klient, ktorý www.xoffroad.world na webe má byť uzavretý. Ak nie je dohodnuté inak, je vylúčené zapojenie vlastných podmienok zákazníka.

(2) Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich predpisov je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu za účelom, ktorý nemožno pripísať jej obchodnému ani nezávislému odborná činnosť. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo právnická osoba pri uzatváraní právneho obchodu pri výkone svojej samostatnej profesijnej alebo obchodnej činnosti.

(3) Jazykom zmluvy je nemčina. Úplné znenie zmluvy nie je uložené ponúkané. Pred odoslaním objednávky cez online - systém nákupného košíka je možné vytlačiť zmluvné údaje pomocou funkcie tlače prehliadača alebo uložené elektronicky. Po obdržaní objednávky ponúknu objednávkové údaje, informácie požadované zákonom pre zmluvy na diaľku a Všeobecné obchodné podmienky sú zákazníkovi znovu zaslané e-mailom.

Ak sú žiadosti o ponuky, napríklad telefonicky, odovzdané prostredníctvom e-mailu, písomne ​​alebo prostredníctvom integrovaného formulára žiadosti na webovej stránke predajcovi, obdrží zákazník všetky zmluvné dáta v kontexte záväznej ponuky zaslanej e-mailom, ktorú môže zákazník elektronicky vytlačiť alebo uložiť.

§ 2 zmluvy

Predmetom zmluvy je predaj tovaru. Podrobnosti, najmä základné vlastnosti tovaru, nájdete v popise článku a ďalších informáciách na webe.

§ 3 Uzavretie zmluvy

(1) Popisy produktov poskytovateľa na internete nie sú záväzné a nie sú záväznou ponukou na uzavretie zmluvy.

(2) Zákazník môže záväzne ponúknuť nákup (objednať) v systéme nákupného košíka Online - Make. Nákup tovaru určeného na vloženie do „nákupného košíka“. Zákazník prostredníctvom príslušné tlačidlo na navigačnej lište pre vyvolanie „nákupného košíka“ a potom kedykoľvek vykonajte zmeny. Po zavolaní na stránku "Pokladňa" a zadaní osobných údajov a platobných a dodacích podmienok všetko údaje o objednávke sa konečne znovu zobrazia na stránke zhrnutia objednávky. Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť tu znovu skontrolovať všetky údaje a zmeniť ich (tiež pomocou „zadnej strany“ internetový prehliadač) alebo zrušiť nákup. Odoslaním objednávky prostredníctvom príkazu „zaplatiť“ robí zákazník záväznú ponuku. Zákazník dostane automatický email o prijatí jeho objednávky, ktorý nevedie k uzavretiu zmluvy.

(3) Prijatie ponuky (a teda zmluvy) sa deje buď písomným potvrdením (napr. e-mailom), v ktorom zákazník tovar potvrdil vybavenie objednávky. alebo dodaním alebo dodaním tovaru. Pokiaľ zákazník do 2 dní nedostane potvrdenie objednávky alebo oznámenie o expedícii alebo tovar nemá, nie je už svojou objednávkou viazaný. V prípade potreby už služby v tomto prípade budú peniaze okamžite vrátené.

(4) žiada zákazníka o nákup tovaru alebo individuálnych ponúk mimo online systému nákupného košíka, napríklad telefonicky, zaslaným e-mailom, písomne ​​alebo prostredníctvom integrované na webovej stránke dopytového formulára predávajúcemu, nie sú pre zákazníka záväzné. Dodávateľ za týmto účelom predloží objednávateľovi záväznú ponuku v písomnej forme (napr. emailom), ktorú môže akceptovať do 5 dní od zákazníka.

(5) Dokončenie objednávky a odoslanie všetkých potrebných informácií vo vzťahu ku konečnej zmluve je čiastočne automatizovaný email. Zákazník preto musí zabezpečiť, aby ním uložený nástroj ponúkaná e-mailová adresa je správna, príjem e-mailov je technicky zaistený a najmä mu nebránia spamové filtre.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu

(1) Odkazy v príslušných ponukových cenách a nákladoch na dopravu sú konečné ceny. Zahŕňajú všetky cenové zložky vrátane všetkých príslušných daní.

(2) Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Nachádzate sa na stránke „Platba a doprava“, ktorú je možné volať, sú hlásené samostatne počas procesu objednávky a musíte zaplatiť dodatočne zákazníkom, pokiaľ nie je sľúbené doručenie poplatku za dopravu.

(3) Zákazník dostane faktúru s DPH.

§ 5 Platobné a dodacie podmienky

(1) Platobné a dodacie podmienky sa prosím informujte e-mailom.

(2) Ak nie je v jednotlivej platbe uvedené inak, je platba z dokončenej zmluvy okamžite splatná.

(3) Ak člen menovaný zákazníkom nebude produkt v rozpore s očakávaním dostupný aj napriek rýchlemu uzavretiu adekvátnej zaisťovacej transakcie dodávateľa z dôvodov presahujúcich rámec zákazník bude okamžite informovaný o nedostupnosti av prípade odstúpenia od zmluvy budú okamžite vrátené všetky už uskutočnené platby.

(4) Pre spotrebiteľov je zákonom upravené, že nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru počas prepravy do doby dodania tovaru prechádza na zákazníka, bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená.

Ak je zákazník podnikateľ, dodávka a expedícia prebieha na jeho vlastné riziko.

§ 6 Náklady na vrátenie pri uplatnení práva na zrušenie

V prípade uplatnenia príslušného zákonného práva spotrebiteľa na zrušenie zmluvy na diaľku je dohodnuté, že zákazník znáša náklady na vrátenie. V prípade, že tovar bol nainštalovaný alebo nesie znaky použitia, má predávajúci právo uplatniť zníženie vrátenej čiastky za tovar. V prípade vrátenia tovaru vrátime peniaze najneskôr do 30 dní od obdržania bezchybného tovaru.

§ 7 Výhrada, výhrada vlastníctva

(1) Záložné právo, ktoré Zákazník uplatní iba v prípade, že je pohľadávkou z rovnakého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcim.

(3) Ak je zákazník podnikateľ, platí aj nasledujúce:

a) Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného vybavenia všetkých nárokov vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Pred prevodom vlastníckeho práva k tovaru je zástava resp. bezpečnostné účely nie sú povolené.

b) Zákazník môže v rámci bežného obchodného styku tovar ďalej predávať. V tomto prípade nám postupuje všetky pohľadávky vo výške faktúry, ktoré vzniknú z ďalšieho predaja, ku ktorému prijímanie úlohy od dodávateľov. Zákazník je tiež oprávnený vymáhať pohľadávku. Pokiaľ poskytovateľ riadne plní svoje platobné záväzky, vyhradzuje si právo dlh vymáhať sám.

c) Spojením a zmiešaním tovaru nadobúda predávajúci spoluvlastníctvo k novej veci v pomere fakturačnej hodnoty rezervovaného tovaru k ostatným spracovaným položkám v dobe spracovanie.

d) Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť zákazníka uvoľniť zábezpeky, ktoré mu patria, pokiaľ realizovateľná hodnota zaistenia zo strany predávajúceho prevyšuje zaistenú pohľadávku. o viac ako 10 %. Výber cenných papierov, ktoré majú byť uvoľnené, je vecou poskytovateľa.

§ 8 Záruka

(1) Zákonné ustanovenia.

(2) Keďže je spotrebiteľ žiadaný, aby tovar ihneď po dodaní skontroloval na kompletnosť, zjavné vady a poškodenia a o reklamácii predávajúceho a prepravcu čo najskôr informoval zákazník. Zákazník nevyhovie, nemá to vplyv na zákonné záručné nároky.

(3) Ak je zákazníkom podnikateľ, odchylne od odseku 1:

a) pojem kvalita tovaru iba vlastné informácie poskytovateľa a popis produktu výrobcu podľa dohody, ale žiadna ďalšia reklama, propagácia a verejné vyhlásenia zo strany dodávateľa. výrobcu.

b) Zákazník je povinný tovar prehliadnuť bezodkladne as ohľadom na kvalitatívne a množstevné odchýlky a zjavné vady najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru predávajúcim. písomne, počas ochrany stačí včasné odoslanie. To platí aj pre neskôr nájdené skryté vady z objavenia. V rozpore s vyšetrovaním a pokarhaním je uplatnenie záručných nárokov vylúčené.

c) V prípade vád vykoná predávajúci podľa svojej voľby opravou alebo výmenou. Pokiaľ sa oprava nepodarí dvakrát, môže zákazník požadovať zľavu alebo odstúpiť od zmluvy podľa svojho uváženia. V prípade opravy nemusí poskytovateľ znášať zvýšené náklady vzniknuté odoslaním tovaru do iného miesta, než je miesto plnenia, pokiaľ zásielka nebude zodpovedať zamýšľané použitie tovaru.

d) Záručná doba je jeden rok od dátumu dodania. Skrátená záručná doba sa nevzťahuje na predávajúceho zavinené škody spôsobené ujmou na živote, končatiny alebo zdravie a hrubo z nedbanlivosti alebo úmyselne spôsobil škodu alebo v zlom úmysle dodávateľa, ako aj nároky na postih v súlade s §§ 478, 479 BGB.

§ 9 Zodpovednosť

(1) Poskytovateľ zodpovedá každý neobmedzene za škody vzniknuté v dôsledku zranenia na živote, zdraví alebo zdraví, a to vo všetkých prípadoch úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, podvodného zatajenia vady, prevzatie záruky za stav zakúpenej veci, v prípade poškodenia zákon o zodpovednosti za výrobok a vo všetkých ostatných prípadoch stanovených zákonom.

(2) Pokiaľ ide o zásadné zmluvné záväzky, zodpovednosť poskytovateľa v prípade ľahkej nedbanlivosti za typickú predvídateľnú škodu. Materiálne zmluvné záväzky sú podstatné povinnosti, ktoré vyplývajú z povahy zmluvy a ktorých porušenie by ohrozilo účel zmluvy a povinnosti, ktoré predávajúci ukladá zo zmluvy k jej obsahu. účel zmluvy, ktorý vôbec umožňuje riadne plnenie zmluvy a na ktorý sa zákazník môže pravidelne spoľahnúť.

(3) zodpovednosť je vylúčená v prípade mierne nedbalého porušenia nepodstatných zmluvných povinností.

(4) Dátová komunikácia cez internet nemôže byť za súčasného stavu techniky zaručená bezchybná a/alebo kedykoľvek dostupná. Poskytovateľ zodpovedá v rozsahu buď za nepretržitá nepretržitá dostupnosť ani webové stránky a tam ponúkané služby.

§ 10 Rozhodné právo, miesto plnenia, jurisdikcia

(1) Platí nemecké právo. Táto voľba práva iba pre spotrebiteľa, pokiaľ to zaisťuje ochranu poskytovanú kogentnými ustanoveniami práva krajiny obvyklého bydliska spotrebiteľ nie je odvolaný (zvýhodnenie).

(2) plnenia pre všetky aspekty podnikania, ako aj príslušnosť k existujúcemu poskytovateľovi je sídlom poskytovateľa, pokiaľ zákazníkom nie je spotrebiteľ, ale obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo verejného osobitného majetku. To isté platí, ak zákazník nemá všeobecnú jurisdikciu v Nemecku alebo EÚ alebo bydlisko alebo obvyklé bydlisko v čase, keď nie je opatrenie známe. Autorita tiež zavolanie súdu v inej právnej jurisdikcii zostáva nedotknuté.

(3) Ustanovenia CISG výslovne neplatia.

Odkaz na platformu ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/